loader image


dasar privasi


TUJUAN MAKLUMAT DIKUMPULKAN:
Kami akan mengumpul maklumat anda apabila anda berinteraksi secara aktif dengan kami secara langsung atau tidak langsung, contohnya apabila anda menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut, membuat transaksi pembayaran, atau mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti dalam talian kami.

Penggunaan maklumat adalah untuk kegunaan berikut:
a. Memasuki fasa penglibatan jualan dan pembelian yang berkaitan;
b. Komunikasi mengenai perkhidmatan, transaksi jual beli;
c. Proses pembayaran transaksi;
d. Penyelesaian dana, Bayaran Balik atau Pembatalan, Pertikaian dan/atau Bayaran Caj Balik transaksi pembayaran;
e. Perkhidmatan pembayaran berulang dan/atau Perkhidmatan token;
f. Mengurus pentadbiran maklumat;
g. Urus dan selenggara akaun dan kemudahan anda dengan kami;
h. Jawab pertanyaan dan aduan anda dan secara amnya, selesaikan pertikaian;
i. Mengemas kini, mengukuhkan dan menambah baik ketepatan rekod kami;
j. Menghasilkan data agregat, laporan dan statistik dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu;
k. Menjalankan penyelidikan dan kajian semata-mata untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada penilaian data dan analisis transaksi anda dengan kami;
l. Memenuhi keperluan pendedahan mana-mana undang-undang yang mengikat kami;
m. Untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;
n. Untuk tujuan semakan kredit;
o. Sebarang tujuan lain yang kami anggap perlu dan/atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan.